Over regelbeheer

 

Introductie

In 2021 is Utrecht gestart met het ontwikkelen van het Virtueel Inkomstenloket met Open Regels. Een initiatief met als doel voor de burger om altijd en eenvoudig alle financiële regelingen te kunnen ontvangen waar de burger recht op heeft.

Voor de realisatie van dit doel is o.a. gewerkt met standaarden van de NORA leidraad regelbeheer. De publicatie van deze gestandaardiseerde regels voor het Virtueel Inkomstenloket zijn hier gepubliceerd.

Regelbeheer wordt door uitvoeringsorganisaties op uiteenlopende wijze toegepast. Een constante die door alle uitvoeringsorganisaties wordt gedeeld, is de noodzaak de wet uit te voeren volgens de door de wetgever beoogde interpretatie, volgens de beginselen van behoorlijk bestuur te handelen en de uitvoering zo soepel mogelijk aan te kunnen passen aan nieuwe inzichten uit de politiek.

Door het toepassen van regelbeheer wordt beoogd de volgende “business”-doelen te bereiken:

  • Rechtmatig – de uitvoering is conform wet- en regelgeving
  • Consistent – ongeacht het kanaal worden wet- en regelgeving op dezelfde wijze uitgevoerd
  • Uitlegbaar – het waarom/bestaansrecht van een dienst, de bij de uitvoering van de dienst gebruikte regels, het individuele besluit en de bedoeling van de wet zijn voor de klant beschikbaar en helder
  • Wendbaar – de uitvoeringsorganisatie is in staat om wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig te kunnen doorvoeren in de verschillende uitvoeringsonderdelen van de organisatie.

Uiteindelijk willen we een nieuwe bibliotheek voor regelbeheer overheidsbreed aanbieden waar o.a. productlanceringen worden toegelicht, ondersteuning bij regelbeheer-implementaties , best-practices en publicatie van regelspecificaties worden gepubliceerd.

Deze open-regels.nl website is een community initiatief ter voorbereiding op de opdracht van BZK om deze nieuwe bibliotheek op regels.overheid.nl te realiseren.

Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Neem dan contact met Steven Gort.

Open Regels

Open Regels is tevens recent geintroduceerd in het standaardisatieproces van VNG-Realisatie met als doel een standaard te helpen ontwikkelen waarmee minimaal de volgende 4 aspecten worden ingevuld:

Wetten

open-regels.nl heeft nauwe samenhang met de andere vindplaatsen van overheidsinformatie.

Vanuit vele publicaties wordt verwezen naar wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld vanuit jurisprudentie, maar ook vanuit beleidsbesluiten en uitvoerings-content. Om dit op een gestandaardiseerde en consequente manier te doen is er een standaard opgezet. Dit is de Juriconnect standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving. Regels hangen samen met wetten en moeten een expliciete link hebben naar wetten.overheid.nl.

Hiervoor is de laatstgenoemde geschikt gemaakt met gebruik van de duurzame Juriconnect deeplinks.

Data

Regels hangen ook samen met data/gegevens die ze gebruiken. In de regels moeten expliciete links opgenomen worden naar de centrale vindplaats van beschrijvingen van overheidsgegevens. Nu bestaan er nog meer vindplaatsen. data.overheid.nl is de centrale vindplaats voor databronnen waar, voor zover mogelijk, alle bekende datacatalogi van overheidsorganisaties aan zijn gekoppeld.

Alleen de Stelselcatalogus is nog een aparte datacatalogus die idealiter volledig in data.overheid.nl wordt geïntegreerd, inclusief de begrippen en gegevenselementen aanpak uit de Stelselcatalogus. In 2021 is de Stelselcatalogus al grotendeels ingelezen in data.overheid.nl en vindbaar gemaakt. Aandachtspunt in data.overheid.nl is het ontbreken van een nationale referentiestandaard zoals juriconnect, en dan voor het duurzaam verwijzen naar databronnen.

Begrippen

Regels maken gebruik van begrippen. Binnen enkele domeinen zijn deze begrippen afgestemd tussen ketenpartijen en beschikbaar als een soort woordenboek. Regels kunnen refereren naar deze woordenboeken om betekenis te duiden. Voor “omgeving” en “onderwijs” zijn woordenboeken beschikbaar. De duurzame verwijzing naar begrippen is redelijk op orde. Voor de meeste (uitvoerings)domeinen bestaan deze woordenboeken echter nog niet.

Goede stappen worden inmiddels gezet in het programma Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI), waarin gemeenten samen het initiatief nemen om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Eerst worden deze toepassingen door koplopergemeenten beproeft en waar nodig verbeterd, daarna kunnen andere gemeenten de toepassing ook gebruiken. Door gezamenlijk op te trekken binnen het inkomensdomein wordt bijgedragen aan een betere en gepersonaliseerde dienstverlening en efficiëntere processen. Op dit moment wordt gewerkt aan de processen rondom Bbz, IIT, ALO en terug-en invordering.

Functionaliteit

De functionaliteit die nodig is om overzicht te bieden van regels, lijkt veel op de werking van een register, zoals data.overheid.nl een register biedt met verwijzingen naar vindplaatsen van data, zo kan Open Regels de verwijzingen helpen verzamelen naar vindplaatsen van regels op bijv. regels.overheid.nl. Keuze is hierbij om de regels decentraal te houden als een overheid zelf de publicatie verzorgt (en duurzaam kan maken) of het centraliseren van de opslag. Op data.overheid.nl gebeurt beide om zo het leven van overheden ook makkelijker te maken.

Open Regels biedt derhalve een publicatie-keten om zowel informatie over regels (metadata) als ook de regels zelf te publiceren en op te slaan.